Labquality ISO 9001:2015

Tietoturvaseloste

1. A-Tulkkaus Oy:n tietosuojaperiaatteet

A-Tulkkaus Oy:n tietoturvaperiaatteet ovat A-Tulkkaus Oy:n liiketoiminnan kannalta keskeisten liike- ja ammattisalaisuuksien suojeleminen, A-Tulkkaus Oy:n liiketoiminnassaan tarvitsemien asiakkaiden tietojen suojeleminen lainsäädännön edellyttämällä tavalla sekä sitoutuminen tietosuojalainsäädännön periaatteiden noudattamiseen liiketoiminnan harjoittamisessa.

A-Tulkkaus Oy:n hallitus on sitoutunut siihen, että A-Tulkkaus Oy:n liiketoiminnassa noudatetaan voimassa olevaa ja 2018 sovellettavaksi tulevaa yleistä henkilötietojen käsittelyä koskevaa tietosuoja-asetusta.

Tietosuoja-asetuksen tarkoituksena on lisätä henkilötietojen käsittelyn avoimuutta ja läpinäkyvyyttä sekä vahvistaa rekisteröityjen oikeuksia valvoa henkilötietojensa käsittelyä.

Tietosuoja-asetusta sovelletaan luonnollisten henkilöiden henkilötietojen käsittelemiseen heidän kansalaisuudestaan ja asuinpaikastaan riippumatta.

Henkilötietoja voidaan kerätä vain tiettyä, nimenomaista ja laillista tarkoitusta varten, eikä niitä saa käsitellä myöhemmin alkuperäisestä tarkoituksesta poikkeavalla tavalla.

2. A-TULKKAUS OY:N HENKILÖREKISTERISELOSTE

Rekisterinpitäjä
A-Tulkkaus Oy, y-tunnus 2103384-8
Lehdokkitie 2 B 01300 Vantaa

Rekisteriasioita koskevat tiedustelut:
Asiakasrekisteriä hoitaa ja tiedusteluihin vastaa A-Tulkkaus Oy:n asiakkuuspäällikkö Tatjana Andrejev.
Puhelinnumero +358 83920013
Gsm +358505543817
Sähköposti tatjana.andrejev@vantaa.fi.

Rekisterin nimi

A-Tulkkaus Oy:n tulkkaus- ja käännöstoimeksiantojen henkilörekisteri.

Henkilötietojen käsittelyssä noudatettavat periaatteet

A-Tulkkaus Oy noudattaa seuraavia periaatteita henkilötietojen keräämisen, käsittelyn, säilyttämisen ja hävittämisen osalta.

Kerättävien henkilötietojen tulee olla asianmukaisia ja olennaisia ja rajoitettuja siihen, mikä on tarpeellista suhteessa niihin tarkoituksiin, joita varten henkilötietoja käsitellään (Henkilötietojen minimointi ja kohtuullisuus).

Henkilötiedot ovat täsmällisiä ja päivitettyjä.

Rekisterinpitäjä pyrkii varmistamaan kaikilla kohtuullisilla keinoilla, että käsittelyn tarkoituksiin nähden epätarkat ja virheelliset henkilötiedot poistetaan tai oikaistaan viipymättä.

Henkilötietoja säilytetään ainoastaan niin kauan kuin on tarpeen tietojen käsittelyä varten.

Henkilötiedot hävitetään luotettavalla tavalla, kun niiden säilyttäminen ei ole välttämätöntä A-Tulkkaus Oy:ssä.

Henkilötietojen käyttötarkoitus

A-Tulkkaus Oy käsittelee yhteisöasiakkaidensa asiakkaina olevien henkilöiden henkilötietoja hoitaessaan yhteisöasiakkaiden tilaamia tulkkaus- ja käännöstoimeksiantoja sekä toimeksiantoihin liittyviä A-Tulkkaus Oy:n sisäisiä taloudellisia ja hallinnollisia toimenpiteitä, kuten esim. laskutusta.

Henkilötietojen käsitteleminen A-Tulkkaus Oy:ssä perustuu A-Tulkkauksen asiakkaina olevien kuntien ja valtion toimielinten julkisten tehtävien hoitamiseen.

Henkilötietojen vastaanottaminen ja käsitteleminen A-Tulkkaus Oy:ssä edellyttää, että henkilötietojen käsittely on tarpeen.

Rekisterin tietosisältö

Henkilörekisteriin voidaan merkitä seuraavia perustietoja:

  • Nimi;
  • Syntymäaika ja -paikka, tieto alaikäisyydestä;
  • Kansalaisuus ja kansallisuus;
  • Osoite ja muut
  • Äidinkieli
  • Sukupuoli
  • Henkilötietojen käyttötarkoitus
  • Laskutukseen ja muuhun toimeksiannon hoitamiseen asiallisesti liittyvät tiedot, kuten
  • (asiakasnumero)
  • A-Tulkkauksen yhteisöasiakkaiden edellyttämät muut tiedot.

Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötiedot saadaan A-Tulkkaukseen sopimussuhteessa olevilta yhteisöasiakkailta tulkkaus- ja käännöstoimeksiantoja vastaanotettaessa. Henkilötietojen keräämisestä vastaavat yhteisöasiakkaat hoitaessaan julkisia viranomais- tai muita tehtäviä. Henkilötiedot kerätään asiakkaalta itseltään.

Rekisterinpitäjä luovuttaa henkilötietoja voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa muun muassa rekisterinpitäjään sopimussuhteessa olevalle yhteistyökumppaneille, jotka sähköisesti käsittelevät, siirtävät ja tallentavat henkilötietoja sähköisiin tietojärjestelmiin.

A-Tulkkaus Oy:n henkilötietojen käsittelemiseen, siirtämiseen ja tallentamiseen käyttävät sopimuskumppanit ovat sitoutuneet noudattamaan lainsäädännön edellyttämää tietoturvaa käsitellessään henkilötietoja.

Tietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Tulosteina olevia henkilötietoja säilytetään rekisterinpitäjän toimitiloissa, jotka on lukittu ja kiinteistössä on kulunvalvonta.

Sähköisen henkilörekisterin käyttöoikeus on vain niillä rekisterinpitäjän palveluksessa olevilla ja muilla määritellyillä henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään. Heillä on käytössään käyttäjätunnukset ja salasanat. Tiedot on suojattu teknisesti palomuurilla.

Tulkkaus- ja käännöstoimeksiantoja hoitavat henkilöt ovat salassapitovelvollisia työssään saamistaan luottamuksellisista ja salassa pidettävistä tiedoista. He ovat velvollisia hävittämään haltuunsa saamansa henkilötiedot tulkkaustoimeksiannon päättyessä.

Tulkkaustoimeksiannon asiakkaan henkilötiedot hävitetään henkilörekisteristä, kun tulkkaustoimeksianto ja siihen liittyvät hallinnolliset toimenpiteet, kuten esim. laskutus, on hoidettu, ellei lainsäädäntö edellytä pidempää säilytysaikaa.

Tarkastusoikeus
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa häntä koskevat A-Tulkkaus Oy:n henkilörekisterissä olevat tiedot. Kirjallinen tarkastuspyyntö tulee lähettää allekirjoitettuna edellä kohdassa 2. (Rekisteriasioita koskevat tiedustelut) mainitulle rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

Tarkastuspyyntö voidaan myös esittää henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän toimipaikassa yllä mainitussa osoitteessa. Tarkastuspyynnön voi tehdä maksutta kerran vuodessa. Tarkastuspyyntöihin vastataan viivytyksettä, yleensä kahden viikon kuluttua pyynnön esittämisestä.

Virheellisen henkilötiedon korjaaminen
Rekisteröidyillä on oikeus vaatia virheellisen tiedon korjaamista ottamalla yhteyttä rekisteriasioista vastaavaan henkilöön tai ilmoittamalla siitä rekisterinpitäjän asiakaspalveluun.

Henkilötiedon poistaminen
Rekisteröidyllä on oikeus vaatia henkilötietonsa poistamista henkilörekisteristä ottamalla yhteyttä rekisteriasioista vastaavaan henkilöön. Vaatimus henkilötiedon poistamisesta on tehtävä kirjallisesti tai muulla tavalla todisteellisesti.